Reducing the incidence of painful crisis in patients with sickle cell disease

 In Onderzoek

Korte samenvatting

Doel/vraagstelling:

Sikkelcelziekte is een chronische erfelijke aandoening die gekaraktariseerd wordt door het optreden van pijnlijke aanvallen (crisen). In het huidige studievoorstel wordt het effect van het antioxidant n-acetylcysteine (NAC) onderzocht op de frequentie van pijnlijke crisen en ziekenhuisopnames. Tevens wordt het effect van NAC op de kwaliteit van leven onderzocht.

Studieopzet:
Patiënten zullen gedurende 6 maanden in een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie behandeld worden met NAC of placebo.

Studiepopulatie:
Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte die bij 1:5000 pasgeborenen in Nederland voorkomt. Daarnaast zijn er naar schatting 1000 volwassen patiënten met deze ziekte. Sikkelcelpatienten in de leeftijd van 12 jaar en ouder die gemiddeld met minimaal 1 crise per jaar worden opgenomen worden geïncludeerd. Zwangerschap en chronische (wissel)transfusies zijn een exclusie criterium.

Interventie:

Oxidatieve stress speelt een belangrijke rol in de pathogenese van sikkelcelziekte. In een pilot studie is aangetoond dat de toediening van NAC het aantal pijnlijke crisen kan verminderen. De patiënten zullen dagelijks met 1200 mg NAC per os worden behandeld (3 dd 400 mg) of placebo. NAC is in studies met ruim 2500 patiënten met respiratoire aandoeningen veilig gebleken.

Uitkomstmaten:

De uitkomstmaten van de studie zijn frequentie van pijnlijke crisen, aantal ziekenhuisopnames voor pijnlijke crisen en kwaliteit van leven. De frequentie van pijnlijke crise zal met behulp van pijndagboeken worden geëvalueerd. Iedere presentatie in het ziekenhuis met een pijnlijke crise gedurende meer dan 4 uur wordt als ziekehuisopname geclassificeerd. Kwaliteit van leven zal met SF36 formulieren worden geëvalueerd.

Sample size berekening:
In een pilot studie werd een 79% reductie in ziekenhuisopnames vastgesteld bij de behandeling met NAC. In de huidige studie zijn we van een 50% reductie in de frequentie van pijnaanvallen uitgegaan. Volgens de power analyse zijn dan 58 patiënten per arm nodig.

Economische evaluatie:

De economische evaluatie wordt met behulp van een kosten effectiviteits analyse gedaan waarbij de totale maatschappelijk kosten tussen de studiearmen wordt vergeleken. De kosten worden berekend aan de hand van werkelijke kosten van de behandeling van pijn en ziekenhuisopname.

Tijdspad:

De studie zal per 1-1-2012 starten en na verwachting binnen 1,5 jaar afgerond worden (einde interventie) waarna data analyse plaatsvindt. Totale looptijd is 2 jaar.

Laatste berichten

Begin met typen en druk op enter om te zoeken